POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych): Marta Łysuniek - inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO:
- przesłanka przepis prawa
- przesłanka umowy

ZAPYTANIA, OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE O PRZETARGACH

15.01.2009 - ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ DOSTAW ŻYWNOŚCI

01.07.2009 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU

15.01.2010 - ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ DOSTAW ŻYWNOŚCI

01.07.2010 - ZAPYTANIE O CENĘ USŁUGI UŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ

02.07.2010 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU

07.09.2010 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z MODELARSTWA

 16.09.2010 – ogłoszenie o przetargu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (angielski i hiszpański) w ramach projektu Szkoła przy lotnisku - program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

27.09.2010 - zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne

19.10.2010 - informacja o udzieleniu zamówienia -przetarg - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych

31.01.2011 - ZAPYTANIE O CENĘ DOSTAW ŻYWNOŚCI

13.05.2011 - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

14.06.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

23.09.2011 - Zapytanie o cenę usługi modernizacji parkingu przy PCEZ

05.08.2013 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywnoœściowych do stołówki Internatu PCEZ

27.08.2013 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnoœściowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku.

07.10.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie naboru nauczycieli matematyki, języka angielskiego i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „"Kompetencje wysokich lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze œśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.

31.10.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie naboru nauczycieli matematyki, języka angielskiego i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „"Kompetencje wysokich lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze œśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.

23.07.2014 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywnoœściowych do stołówki Internatu PCEZ.

25.08.2014 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnoœciowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku.

13.07.2015 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

27.07.2015 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywnościowych do stołówki Internatu PCEZ

25.08.2015 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnoœciowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku.

30.03.2016 - Ogłoszenie o pracy na wolnym stanowisku Animatora boiska ORLIK.

04.04.2016 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.

21.04.2016 - OGŁOSZENIE Nr 2/2016 O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU współfinansowanego ze śœrodków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oœ priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku oraz kosztorysu inwestorskiego

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywnoœci energetycznej budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznej i budowa sieci instalacji fotowoltaicznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie odnawialnych Ÿźródeł energii na potrzeby budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku ”

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w ŒŚwidniku, ul. Szkolna 1, 21-045 ŒŚwidnik

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Mobilne œściany na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku, ul. Warsztatowa 10, 21-045 ŒŚwidnik

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomieszczeń sanitarnych budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku, ul. Warsztatowa 10, 21-045 ŒŚwidnik

06.07.2016 - Przetarg unieważniony - Budowa hali kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie PCEZ

25.07.2016 - Przetarg aktualny - Budowa hali kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie PCEZ

02.08.2016 - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów żywnoœciowych dla stołówki Internatu PCEZ

16.08.2016 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

19.07.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych

01.08.2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów żywnoœciowych dla stołówki Internatu PCEZ

04.08.2017 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

22.08.2017 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku na rok szkolny 2017/2018

 

17.10.2017 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "REMONT POMIESZCZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNIKU"

24.11.2017 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn. "Dostawa drukarek i skanerów, oprogramowania, monitorów interaktywnych oraz zestawów komputerów w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

18.12.2017 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

03.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

19.01.2018 - Ogłoszenie o pracy na wolnym stanowisku Animatora boiska ORLIK

27.03.2018 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, współfinansowanego ze środków Unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego"

30.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku"

06.06.2018 - Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku oraz remont instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku Centrum Kształcenia Praktycznego PCEZ w ŒŚwidniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Œświdnicki, współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

29.06.2018 - Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ŒŚwidniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Œświdnicki, współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.12.06.00-06-0016/16)  (numer postępowania: 2)"

20.07.2018 - "Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.12.06.00-06-0016/16) (numer postępowania: 3)"

01.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

02.08.2018 - Postępowane o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku".

02.11.2018 - Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, sprzętu biurowego i multimedialnego, wyposażenia pracowni zawodowych – laboratoriów informatycznych, komputerów przenośnych i serwerów, oprogramowania serwerowego i biurowego (Office), projektorów i telewizorów

21.01.2019 - Publiczne zaproszenie do składania ofert na usługę społeczną "ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY DWÓCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049043"

 

15.02.2019 - „Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

23.04.2019 - Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.13.06.00-06-0019/16) -  projekt pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki.

29.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

26.06.2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. kadr

1.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI INTERNATU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNIKU (2019 / 2020)

18.07.2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. kadr

19.08.2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego PCEZ w Świdniku

29.08.2019 - informacja dot. kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego PCEZ w Świdniku

 

© 2008-2011 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.