POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w ¦widniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

ZAPYTANIA, OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE O PRZETARGACH

15.01.2009 - ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ DOSTAW ŻYWNO¦CI

01.07.2009 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU

15.01.2010 - ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ DOSTAW ŻYWNO¦CI

01.07.2010 - ZAPYTANIE O CENĘ USŁUGI UŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ

02.07.2010 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU

07.09.2010 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z MODELARSTWA

 16.09.2010 – ogłoszenie o przetargu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (angielski i hiszpański) w ramach projektu Szkoła przy lotnisku - program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ¦widniku

27.09.2010 - zapytanie ofertowe na urz±dzenie wielofunkcyjne

19.10.2010 - informacja o udzieleniu zamówienia -przetarg - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych

31.01.2011 - ZAPYTANIE O CENĘ DOSTAW ŻYWNO¦CI

13.05.2011 - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

14.06.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

23.09.2011 - Zapytanie o cenę usługi modernizacji parkingu przy PCEZ

05.08.2013 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywnoś¶ciowych do stołówki Internatu PCEZ

27.08.2013 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnoś¶ciowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Ś¦widniku.

07.10.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie naboru nauczycieli matematyki, języka angielskiego i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „Kompetencje wysokich lotów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

31.10.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie naboru nauczycieli matematyki, języka angielskiego i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „Kompetencje wysokich lotów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze ś¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

23.07.2014 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywnoś¶ciowych do stołówki Internatu PCEZ.

25.08.2014 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Ś¦widniku.

13.07.2015 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

27.07.2015 - Zapytanie o cenę dostaw artykułów żywno¶ciowych do stołówki Internatu PCEZ

25.08.2015 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Ś¦widniku.

30.03.2016 - Ogłoszenie o pracy na wolnym stanowisku Animatora boiska ORLIK.

04.04.2016 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.

21.04.2016 - OGŁOSZENIE Nr 2/2016 O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz kosztorysu inwestorskiego”

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznej i budowa sieci instalacji fotowoltaicznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

21.04.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku ”

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku”, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Mobilne ściany na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”, ul. Warsztatowa 10, 21-045 Świdnik

02.05.2016 - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomieszczeń sanitarnych budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku ”, ul. Warsztatowa 10, 21-045 Świdnik

06.07.2016 - Przetarg unieważniony - Budowa hali kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie PCEZ

25.07.2016 - Przetarg aktualny - Budowa hali kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie PCEZ

02.08.2016 - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu PCEZ

16.08.2016 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

19.07.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych

01.08.2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu PCEZ

04.08.2017 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

22.08.2017 - Informacja o wyborze dostawców artykułów żywno¶ciowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ¦widniku na rok szkolny 2017/2018

 

17.10.2017 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "REMONT POMIESZCZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ¦WIDNIKU"

24.11.2017 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn. "Dostawa drukarek i skanerów, oprogramowania, monitorów interaktywnych oraz zestawów komputerów w zwi±zku z realizacj± projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat ¦widnicki, współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

18.12.2017 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

03.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem sklepiku

19.01.2018 - Ogłoszenie o pracy na wolnym stanowisku Animatora boiska ORLIK

27.03.2018 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ¦widniku, współfinansowanego ze ¶rodków Unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNO¦Ć ENERGETYCZNA i GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywno¶ć energetyczna sektora publicznego"

30.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku"

06.06.2018 - Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz remont instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku Centrum Kształcenia Praktycznego PCEZ w Świdniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

© 2008-2011 PCEZ ¦WIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.