POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                                  Świdnik, 01.08.2017.

im. Zygmunta Puławskiego

21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1

tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53

www.pcez.pl; info@pcez.pl

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zpóźniejszymi zmianami, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki In­ternatu szkolnego w Świdniku, ul. Hotelowa 6 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

1.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Do­stawa artykułów żywnościowych następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składa­nego w godz. od 8.00 do 14.00.

2.      Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

3.      Inne istotne warunki zamówienia.

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, wła­snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.

4.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na druku „Kosztorys ofertowy” (zał. nr 3).

Oferta winna być podpisa­na przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Przetarg na dostawę artykułów żywnościo­wych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

5.      Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 18.08.2017 r., do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie P.C.E.Z. przy ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik lub pocztą „tradycyjną” na podany wyżej adres (oferty wpływające do naszej placówki po terminie ich składania - NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ ).

Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2017 r. w INTERNACIE Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, przy ul. Hotelowej 6 o godz. 10.30.

6.      Informacje dodatkowe.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety dostaw, wzór „Kosztorysu ofertowego” oraz wzór „Umowy na dostawę” są dostępne na stronie internetowej: www.pcez.pl

mgr Leszek Onuszkiewicz

Kierownik Internatu

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku    

Załączniki:
- Zawiadomienie
- SIWZ 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
- Oferta Cenowa - Załącznik nr 2
- Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 3
- oświadczenie o spełnieniu wymogów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego - Załącznik nr 4
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5
- Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6
- Projekt umowy - Załącznik nr 7

 

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.