POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21
Dot.: zaproszenia do składania ofert na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018
 
Zaproszenie do składania ofert
Zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego w  budynku PCEZ w Świdniku w roku szkolnym 2017/2018 w celu prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia o powierzchni 9,7 m2 w celu prowadzenia sklepiku na potrzeby społeczności PCEZ w Świdniku.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik,  lub telefonicznie pod numerem 81 751 26 71 wew. 21.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 stycznia 2018 – 30 czerwca  2018.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wpis do KRS, ewidencji działalności gospodarczej);
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najwyższą  miesięczną kwotą brutto czynszu najmu złożona przez Wykonawca zostanie wybrany na podstawie najwyższej oferty.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik osobiście lub pocztą w terminie do dnia 12 stycznia 2018 do godz. 9.00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” do pobrania w sekretariacie PCEZ lub ze strony bip.pcez.pl.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie w dniu rozpatrzenia ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano w dniu rozpatrzenia ofert.
Świdnik, dnia  3 stycznia 2018 roku

Załącznik:
- Oferta na wynajem sklepiku

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.