Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                                    Świdnik, 05.08.2013.

im. Zygmunta Puławskiego

21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1

tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53

e-mail: pcez@info.pl

www.pcez.pl

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)  z późniejszymi zmianami, zwracam się z zapytaniem o cenę dostaw. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki In­ternatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ul. Hotelowa 6 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

1.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Do­stawa artykułów żywnościowych następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składa­nego w godz. od 8.00 do 14.00.

2.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

3.      Inne istotne warunki zamówienia.

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, wła­snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.

4.      Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Kosztorys ofertowy” (zał. nr 2). Oferta winna być podpisa­na przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę artykułów żywnościo­wych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

5.      Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.08.2013 r., do godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres Leszek.Onuszkiewicz@pcez.plosobiście w sekretariacie P.C.E.Z. przy ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik albo pocztą na podany wyżej adres,  lub faksem na nr: 81/759-11-53.

 

6.      Informacje dodatkowe.

Uproszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety dostaw, wzór „Kosztorysu ofertowego” oraz wzór „Umowy na dostawę” są dostępne na stronie internetowej:   www.pcez.pl

 

 

                                                                                                   mgr Leszek Onuszkiewicz

                                                                                                       Kierownik Internatu

                                                                                         Powiatowego Centrum Edukacji                                                       

                                                                                                     Zawodowej w Świdniku                                                                                                           

                                                                                                                                                     

 

 

ZAŁĄCZNIKI