POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

PCEZ 0344.483.2015

Dot.: zaproszenia do składania ofert  na  wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 
Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego w  budynku PCEZ w Świdniku w roku szkolnym 2015/2016 w celu prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia o powierzchni 9,7 m2 w celu prowadzenia sklepiku na potrzeby społeczności PCEZ w Świdniku.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik,  lub telefonicznie pod numerem 81 751 26 71 wew. 21.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 września 2015 – 30 czerwca  2016.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wpis do KRS, ewidencji działalności gospodarczej);
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najwyższą  miesięczną kwotą brutto czynszu najmu złożona przez Wykonawca zostanie wybrany na podstawie najwyższej oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik osobiście lub pocztą w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 do godz. 9.00.

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” do pobrania w sekretariacie PCEZ lub ze strony bip.pcez.pl.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie w dniu rozpatrzenia ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano w dniu rozpatrzenia ofert.

Świdnik, dnia  13 lipca 2015 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Anna Goral

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.