POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Świdnik, dnia 14.06.2011r.

PCEZ.34.190.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Powiat Świdnicki – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ul.Szkolna 1, 21-045 Świdnik, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez: :

 

MARTINEX” Firma Ogólno-Budowlana

Soczewka Marcin

Zabiele 41

21-450 Stoczek Łukowski

Cena oferty (brutto): 974 775,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Wybrano ofertę nie podlegające odrzuceniu, zawierającą najniższą cenę.

 

Wykaz otrzymanych ofert z podaniem punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz punktacji łącznej:

 

Lp

Wykonawca

Liczba punktów

(jedynym kryterium jest cena)

1

PANORAMA II Sp z o.o.

ul.Słoneczna 73

81-605 Gdynia

 

99,37

2

P.W.DOMIREX Zbigniew Chmura

ul.Żwirki i Wigury 56

43-190 Mikołów

 

96,39

3

Saltex Europa Sp z o.o.

ul.Sudecka 106A

53-129 Wrocław

 

86,86

4

NOVA SPORT Sp z o.o.

Al.Wojska Polskiego 31/5

70-475 Szczecin

 

97,48

5

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul.Tamka 38

00-355 Warszawa

 

93,51

6

POLCOURT S.A.

ul.Gen. Zajączka 11 lok 7c

01-510 Warszawa

 

98,21

7

PRESTIGE Sp z o.o.

ul.Świerczewska 5

71-066 Szczecin

 

90,95

 

8

 

P.W.PAREXBUD Sp z o.o.

ul.Nałęczowska 24

20-701 Lublin

 

81,29

9

MARTINEX Firma Ogólnobudowlana, Soczewka Marcin

Zabiele 41

21-450 Stoczek Łukowski

 

100

10

F.H.U. HANDBUD, Wiesław Blicharski

ul.Czworobok 17

22-200 Włodawa

 

89,64

11

Konsorcjum: BUDEXPOL A.Bukowski, K.Wójcik Sp. j.

Kalinówka 165, 21-040 Świdnik

GOEBEL-SPORT II, ul.Szwejka 33, 20-713 Lublin

 

84,54

12

POLIMEX-MOSTOSTAL ZUT Sp z o.o.

ul.Terespolska 12

08-110 Siedlce

 

90,00

13

IZOLDA AGROSERVICE s.c. L.Patorska, W .Patorski

Nowe Iganie, ul.Świerkowa 20

08-103 Siedlce

 

92,00

      

            W niniejszym postępowaniu nie było ofert odrzuconych, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

© 2008 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.