POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Świdnik, 15.01.2009.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego
21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1
tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53
e-mail: pcez@swid.pl

www.pcez.pl

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)  z późniejszymi zmianami, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1.      Zamawiający: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ul. Szkolna 1.

2.      Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki In­ternatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ul. Hotelowa 6 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

3.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Do­stawa artykułów żywnościowych następować będzie wg. zamówienia z dnia poprzedniego składa­nego w godz. od 8.00 do 14.00.

4.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.      Inne istotne warunki zamówienia.

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, wła­snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.

6.      Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 2). Oferta winna być podpisa­na przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościo­wych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

7.      Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 10.02.2009 r., do godz. 11.00 osobiście w Internacie P.C.E.Z. w Świdniku, przy ul. Hotelowej 6, 21-040 Świdnik, pocztą na adres internatu lub faksem na nr: 0-81/759-11-53.

8.      Informacje dodatkowe.

Uproszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki, w tym szczegółowe kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne pakiety dostaw, wzór „Oferty” oraz wzór „Umowy na dostawę” są dostępne na stronie internetowej:   www.pcez.pl

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI!

 

© 2008 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.