Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                                  Świdnik, 23.07.2014.

im. Zygmunta Puławskiego

21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1

tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53

www.pcez.pl; info@pcez.pl

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zpóźniejszymi zmianami, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku ogłasza pisemny przetarg otwarty na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki in­ternatu szkolnego w Świdniku, ul. Hotelowa 6 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

1.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Do­stawa artykułów żywnościowych następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składa­nego w godz. od 8.00 do 14.00.

2.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

3.      Inne istotne warunki zamówienia.

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, wła­snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.

4.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na druku „Kosztorys ofertowy” (zał. nr 2).

Oferta winna być podpisa­na przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Przetarg na dostawę artykułów żywnościo­wych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

5.      Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.08.2014r., do godz. 11.00 osobiście w sekretariacie P.C.E.Z. przy ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik albo pocztą na podany wyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego o godz. 12.00.

6.      Informacje dodatkowe.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaz podziałem na poszczególne pakiety dostaw, wzór „Kosztorysu ofertowego” oraz wzór „Umowy na dostawę” są dostępne na stronie internetowej: www.pcez.pl

 

Załączniki:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bz8NdKW4v6f8LXVuSC1zVGpIaGs&usp=sharing

 

 

                                                                                              mgr Leszek Onuszkiewicz

                                                                                                    Kierownik Internatu

                                                                                     Powiatowego Centrum Edukacji                                                  

                                                                                                     Zawodowej w Świdniku