POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

27 marca 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, współfinansowanego ze środków Unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego"

- ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 cz. wspólna
Załącznik 1 cz. 1
Załącznik 1 cz. 2
Załącznik nr 6
Wyjaśnienia do zapytań - 6.04.2018 r.
Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - 10.04.2018 r.
Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - 13.04.2018 r.
Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - 13.04.2018 r. - załącznik nr 1
Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - 13.04.2018 r. - załącznik nr 2
Zbiorcze zestawienie ofert - 30.04.2018 r.
Aneks do Zbiorczego zestawienia ofert - 30.04.2018
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – część nr 1 - 18.05.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – część nr 2 - 29.05.2018


 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.