POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

PCEZ 0344.494.2015

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku ogłasza pisemny przetarg otwarty na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu szkolnego w Świdniku, ul. Hotelowa 6 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

1.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Do­stawa artykułów żywnościowych następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składa­nego w godz. od 8.00 do 14.00.

2.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

3.      Inne istotne warunki zamówienia.

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, wła­snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.

4.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na druku „Kosztorys ofertowy” (zał. nr 2).

Oferta winna być podpisa­na przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Przetarg na dostawę artykułów żywnościo­wych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”

5.      Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.08.2015r., do godz. 11.00 osobiście w sekretariacie P.C.E.Z. przy ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik albo pocztą „tradycyjną” na podany wyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego o godz. 12.00.

6.      Informacje dodatkowe.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety dostaw, wzór „Kosztorysu ofertowego” oraz wzór „Umowy na dostawę” są dostępne na stronie internetowej: bip.pcez.pl

 

mgr Leszek Onuszkiewicz

Kierownik Internatu

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku                                                 

 

ZAŁĄCZNIKI

- S.I.W.Z

- Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załączniki nr 2- Pakiety

- Wzór umowy 2015

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.